REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Chwali Piętka” WAŻNY OD 01.01.2023 r.

Niniejszy regulamin zawiera wszystkie wymagane prawem postanowienia i informacje, ale przede wszystkim ma służyć pomocą Klientowi. Ma odpowiadać na pytania, które mogą pojawić się na etapie poprzedzającym decyzję o zakupie, rozwiewać wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu transakcji a w razie zaistnienia jakichkolwiek problemów zapewniać szybkie ich rozwiązanie zgodnie z ideą Sklepu Przyjaznego Klientowi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

INFORMACJE PODSTAWOWE I DANE KONTAKTOWE

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy https://chwalipietka.pl jest CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31, 23-400 Biłgoraj, NIP: 9182167608. Wyżej wymieniony podmiot jest w rozumieniu niniejszego regulaminu oraz wszelkich państwowych aktów prawnych USŁUGODAWCĄ i stroną umowy kupna-sprzedaży zawieranej z KLIENTEM (zgodnie z „§1. DEFINICJE”)

Podmiot prowadzący sklep internetowy (Usługodawca) przedstawia poniższe dane kontaktowe i kanały komunikacji jako oficjalne i dostępne zarówno dla klienta jak i każdej strony trzeciej pragnącej nawiązać szybki i bezpośredni kontakt:

CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH , ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31, 23-400 Biłgoraj

NIP: 9182167608
e-mail: sklep@chwalipietka.pl
tel: 728 133 912

 • 1. DEFINICJE
  1. SKLEP INTERNETOWY – system teleinformatyczny, strona internetowa dostępna pod adresem www.chwalipietka.pl, na której prezentowany jest asortyment przeznaczony na sprzedaż oraz świadczone są Usługi Elektroniczne na rzecz Klienta.
 1. SPRZEDAWCA – podmiot prowadzący sklep internetowy, będący także Usługodawcą w odniesieniu do Usług Elektronicznych świadczonych na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub w niektórych przypadkach dopuszczonych przez prawo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, organizacja lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej z przyznaną na mocy ustawy zdolnością prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży. Na rzecz klienta świadczone są także Usługi Elektroniczne dostępne w Sklepie Internetowym.
 3. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawarta ze Sprzedawcą, na mocy której Klient dokonuje zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. PRODUKT – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie Sklepu Internetowego będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli składane przez Klienta o zamiarze zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, na odległość na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna w formie formularza dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca złożenie Zamówienia.
 8. FORMULARZ REJESTRACJI – Usługa Elektroniczna w formie formularza dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca utworzenie Konta.
 9. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna w formie formularza dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą.
 10. KONTO – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach. Konto identyfikowane jest za pomocą unikalnego loginu i hasła podanego przez Klienta.
 11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na rzecz Klientów, którzy wyrazili taka wolę, umożliwiająca im otrzymywanie cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, promocjach i nowościach w Sklepie Internetowym.
 12. CZAT – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem aplikacji Messenger umożliwiająca korzystającemu z niego Klientowi komunikację ze Sprzedającym w celu uzyskania pomocy związanej z zakupami lub funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • 2. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY ZAKUPU PRODUKTU
  1. Wszystkie ceny zawarte na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (a także w niektórych przypadkach podatek akcyzowy). Łączna cena Produktów będących przedmiotem Zamówienia a także kosztów dostawy jest prezentowana Klientowi najpóźniej na etapie poprzedzającym wyrażenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Klient chcący zawrzeć Umowę Sprzedaży powinien dysponować co najmniej następującymi środkami technicznymi:
  a) konto poczty elektronicznej
  b) komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu wyposażone
  w aktualna wersję dowolnej popularnej przeglądarki internetowej z włączona obsługą JavaScript oraz plików Cookies
  c) numer telefonu kontaktowego
 2. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient składa zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia, w którym podaje wymagane dane, składa oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży. Zgoda na otrzymywanie treści marketingowych nie jest obowiązkowa. Potwierdzenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Klient dokonuje poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Wymagane dane Klienta niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży to imię i nazwisko, dokładne dane teleadresowe, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, zamówione produkty, sposób płatności, sposób i adres dostawy. Klienci niebędący konsumentami obowiązani są podać także nazwę firmy oraz numer NIP.
 3. Na prośbę klienta/konsumenta możliwe jest złożenie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie – forma ta musi zostać zaakceptowana przez obsługę sklepu internetowego.
 4. Jeśli klient wyraża chęć udokumentowania transakcji w formie faktury VAT, zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednie pole w Formularzu Zamówienia i podać niezbędne dane, w tym numer NIP. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub błędnych danych, w tym numeru NIP.
 5. Sprzedający potwierdza przyjęcia zamówienia przesyłając na podany przez Kupującego adres e-mail podsumowania z wyszczególnieniem cen zakupionych Produktów i kosztów przesyłki. Umowa Sprzedaży uznana jest za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wyżej wymienionego potwierdzenia. Potwierdzenie to wraz z ewentualnymi załącznikami służy utrwaleniu treści zawartej Umowy Sprzedaży, która każdorazowo jest także utrwalana w systemie informatycznym Sprzedawcy.
 6. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane w następnym dniu roboczym.
 7. W przypadku błędnych danych zawartych w Zamówieniu, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania jego realizacji i podjęcia próby nawiązania kontaktu z Klientem w celu poprawienia danych. Brak odpowiedzi Klienta na próbę nawiązania kontaktu lub odmowa podania prawidłowych danych są dla Sprzedawcy podstawą o odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży i anulowania Zamówienia.
 • 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży:
  a) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą, w tym płatności BLIK
  b) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze całości Zamówienia w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy) – ta forma obowiązuje wyłącznie na życzenie klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 2. Obsługę płatności elektronicznych obsługuje:
  a) Przelewy24.pl – PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 4 500 000 zł, NIP 7792369887
  b) PayU.pl – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy: 4 944 000 zł, NIP: 7792308495
  c) Płatność BLIK – Polski Standard Płatności Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 87a, 00-718 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000493783, kapitał zakładowy 151 263 000 zł, NIP 5213664494
 3. Termin płatności:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo płatności blikiem, Klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie 24 godzin od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku płatności we wskazanym powyżej terminie Sprzedawca wezwie Klienta do zapłaty wyznaczając mu ostateczny termin maksymalnie 24 godzin na opłacenie Zamówienia. Nieopłacenie Zamówienia pomimo wezwania upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży i anulowania Zamówienia
  b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub płatności kartą płatniczą za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Ta forma płatności obowiązuje przy zaakceptowaniu przez sprzedającego takiej formy sprzedaży.
 4. Wskazane sposoby płatności mogą nie być dostępne dla wszystkich Produktów w tym samym czasie. Aktualne informacje o dostępnych sposobach płatności określone są każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego a najpóźniej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.
 • 4. REALIZACJA I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski.
 1. Koszt dostawy pokrywa kupujący, za wyjątkiem sytuacji gdy Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty te są przedstawiane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej dostępnych opcji dostawy, podczas procesu składania Zamówienia, oraz w momencie wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny, za wyjątkiem Produktów wymagających specjalnego opakowania np. termicznego. Koszt odbioru osobistego jest w takim przypadku wyszczególniony na karcie produktu.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  a) przesyłka kurierska przedpłacona, przesyłka kurierska lub pobraniowa (kurier dostarcza Produkt pod adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, w przypadku bezskuteczności doręczenia kurier podejmie drugą próbę dostarczenia Produktu. Jeśli druga próba doręczenia będzie nieskuteczna Produkt będzie zwrócony do nadawcy),
  b) przesyłka z odbiorem w paczkomacie, przedpłacona lub pobraniowa,
  c) odbiór osobisty (dostępny wyłącznie dla Zamówień, w których Klient wybrał sposób płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą, płatności odroczonych lub płatności blikiem).
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych.
 5. Termin dostawy jest liczony w następujący sposób:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo płatności blikiem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy
  b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem lub płatności kartą płatniczą za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku gdy Klient zamówi Produkty o różnych terminach gotowości do odbioru, obowiązuje najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie
 6. W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie i niemożności dostarczenia go w terminie dostawy określonym w Umowie Sprzedaży, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub zaproponowanie innego, podobnego produktu w podobnej lub takiej samej cenie.
 • 5. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  1. Klient ma ustawowe prawo do złożenia reklamacji, w tym także z powodu niezgodności Produktu z Umową w terminie 2 lat od dnia wejścia w posiadanie Produktu. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
  a) pisemnie na adres: CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31 23-400 Biłgoraj

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@chwalipietka.pl

2. Produkt można wysłać lub zwrócić osobiście w ramach reklamacji na adres: CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31 23-400 Biłgoraj

3. Zaleca się, aby opis reklamacji zawierał:
a) informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową,
b) żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia,
c) dane kontaktowe składającego reklamacjęPowyższe instrukcje są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Zakłada się, że wada (niezgodność z Umową) Produktu istniała w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz że jest to wada istotna, a ciężar udowodnienia że jest inaczej spoczywa na Sprzedawcy.
 2. W razie zmiany danych kontaktowych składającego reklamację w trakcie jej rozpatrywania zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 3. Do reklamacji mogą zostać dołączone dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub sam Produkt) dotyczące przedmiotu reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie szerszych informacji lub przesłanie zdjęć, jeżeli może to ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 5. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  Dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
  a) w przypadku reklamacji Produktu zakupionego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. zasady składania reklamacji są określone przez przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r.
  b) w przypadku reklamacji Produktu zakupionego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r.
 6. Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja. Jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa). Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji.
 • 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu oraz tych opisanych w §6 ust. 5.
  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przykładowo:
  a) pisemnie na adres: CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31 23-400 Biłgoraj
  b) w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@chwalipietka.pl
  c) w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego

Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Produktów, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub jego części
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
 2. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najtańszego zwykłego sposobu dostawy dostępnego w Sklepie Internetowym. Sprzedawca zwraca płatność przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. Sprzedawca może zwrócić płatność przy użyciu innego sposobu płatności jeśli Klient wyraził na to zgodę i nie wiąże się on dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, pod warunkiem że Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH , ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31, 23-400 Biłgoraj
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
  ł) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta,
  m) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta,
 5. Zawarte w §6 Regulaminu postanowienia dotyczące Klienta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.
  i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy §7 Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy (Klienta), bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona, zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę (Klienta) w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy (Klienta) tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niezawinione opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • 8. OPINIE O PRODUKTACH
  1. Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu Internetowego opinie o produktach. Opinie podlegają weryfikacji w celu ustalenia, czy zostały zamieszczone przez Klienta, który nabył lub korzystał z produktu. Weryfikacja jest dokonywana w następujący sposób:
  a) opinie mogą zamieszczać tylko Klienci, którzy dokonali rejestracji konta przed zakupem Produktu, którego opinia dotyczy
  b) opinie muszą zawierać co najmniej jedno zdjęcie Produktu wykonane przez Klienta będącego w jego posiadaniu
 1. Sprzedawca ma prawo odmówić zamieszczenia opinii, co do której istnieją istotne podejrzenia że nie pochodzi od Klienta ani osoby, do której dyspozycji Klient oddał Produkt. Jednocześnie Sprzedawca nie usuwa ani nie ingeruje w treść opinii jeśli nie ma podstaw do kwestionowania ich rzetelności.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę wyłącznie z ważnych przyczyn, a w szczególności zmianę przepisów obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności lub oferty Sprzedawcy, istotne zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu w tym zmianę sposobów płatności i dostawy.
 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Usług Elektronicznych i Sklepu Internetowego w sposób zgodny z dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w systemie informatycznym Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowy opis zasad, celu i okresu przetwarzania tych danych jest zamieszczony w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Znajdują się tam także zapisy regulujące wykorzystywanie plików Cookies i narzędzi analitycznych używanych w Sklepie Internetowym.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.
 4. O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta, z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy zarejestrowani posiadający Konto lub wpisani do Newsletter’a). Powiadomienie nastąpi za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta lub zaktualizowanego później, a także poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego. Jeśli Klient nie zaakceptuje zmian w regulaminie może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W przypadku braku takiej rezygnacji zmiany zaczynają obowiązywać w terminie 14 dni od ogłoszenia nowej treści Regulaminu.

Data opublikowania regulaminu: 01.01.2023

 3

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Chwali Piętka” WAŻNY OD 01.01.2023 r.

Niniejszy regulamin zawiera wszystkie wymagane prawem postanowienia i informacje, ale przede wszystkim ma służyć pomocą Klientowi. Ma odpowiadać na pytania, które mogą pojawić się na etapie poprzedzającym decyzję o zakupie, rozwiewać wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu transakcji a w razie zaistnienia jakichkolwiek problemów zapewniać szybkie ich rozwiązanie zgodnie z ideą Sklepu Przyjaznego Klientowi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

INFORMACJE PODSTAWOWE I DANE KONTAKTOWE

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy https://chwalipietka.pl jest CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31, 23-400 Biłgoraj, NIP: 9182167608. Wyżej wymieniony podmiot jest w rozumieniu niniejszego regulaminu oraz wszelkich państwowych aktów prawnych USŁUGODAWCĄ i stroną umowy kupna-sprzedaży zawieranej z KLIENTEM (zgodnie z „§1. DEFINICJE”)

Podmiot prowadzący sklep internetowy (Usługodawca) przedstawia poniższe dane kontaktowe i kanały komunikacji jako oficjalne i dostępne zarówno dla klienta jak i każdej strony trzeciej pragnącej nawiązać szybki i bezpośredni kontakt:

CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH , ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31, 23-400 Biłgoraj

NIP: 9182167608
e-mail: sklep@chwalipietka.pl
tel: 728 133 912

 • 1. DEFINICJE
  1. SKLEP INTERNETOWY – system teleinformatyczny, strona internetowa dostępna pod adresem www.chwalipietka.pl, na której prezentowany jest asortyment przeznaczony na sprzedaż oraz świadczone są Usługi Elektroniczne na rzecz Klienta.
 1. SPRZEDAWCA – podmiot prowadzący sklep internetowy, będący także Usługodawcą w odniesieniu do Usług Elektronicznych świadczonych na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub w niektórych przypadkach dopuszczonych przez prawo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, organizacja lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej z przyznaną na mocy ustawy zdolnością prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży. Na rzecz klienta świadczone są także Usługi Elektroniczne dostępne w Sklepie Internetowym.
 3. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawarta ze Sprzedawcą, na mocy której Klient dokonuje zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. PRODUKT – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie Sklepu Internetowego będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli składane przez Klienta o zamiarze zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, na odległość na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna w formie formularza dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca złożenie Zamówienia.
 8. FORMULARZ REJESTRACJI – Usługa Elektroniczna w formie formularza dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca utworzenie Konta.
 9. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna w formie formularza dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą.
 10. KONTO – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach. Konto identyfikowane jest za pomocą unikalnego loginu i hasła podanego przez Klienta.
 11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na rzecz Klientów, którzy wyrazili taka wolę, umożliwiająca im otrzymywanie cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, promocjach i nowościach w Sklepie Internetowym.
 12. CZAT – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem aplikacji Messenger umożliwiająca korzystającemu z niego Klientowi komunikację ze Sprzedającym w celu uzyskania pomocy związanej z zakupami lub funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • 2. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY ZAKUPU PRODUKTU
  1. Wszystkie ceny zawarte na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (a także w niektórych przypadkach podatek akcyzowy). Łączna cena Produktów będących przedmiotem Zamówienia a także kosztów dostawy jest prezentowana Klientowi najpóźniej na etapie poprzedzającym wyrażenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Klient chcący zawrzeć Umowę Sprzedaży powinien dysponować co najmniej następującymi środkami technicznymi:
  a) konto poczty elektronicznej
  b) komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu wyposażone
  w aktualna wersję dowolnej popularnej przeglądarki internetowej z włączona obsługą JavaScript oraz plików Cookies
  c) numer telefonu kontaktowego
 2. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient składa zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia, w którym podaje wymagane dane, składa oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży. Zgoda na otrzymywanie treści marketingowych nie jest obowiązkowa. Potwierdzenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Klient dokonuje poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Wymagane dane Klienta niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży to imię i nazwisko, dokładne dane teleadresowe, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, zamówione produkty, sposób płatności, sposób i adres dostawy. Klienci niebędący konsumentami obowiązani są podać także nazwę firmy oraz numer NIP.
 3. Na prośbę klienta/konsumenta możliwe jest złożenie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie – forma ta musi zostać zaakceptowana przez obsługę sklepu internetowego.
 4. Jeśli klient wyraża chęć udokumentowania transakcji w formie faktury VAT, zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednie pole w Formularzu Zamówienia i podać niezbędne dane, w tym numer NIP. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub błędnych danych, w tym numeru NIP.
 5. Sprzedający potwierdza przyjęcia zamówienia przesyłając na podany przez Kupującego adres e-mail podsumowania z wyszczególnieniem cen zakupionych Produktów i kosztów przesyłki. Umowa Sprzedaży uznana jest za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wyżej wymienionego potwierdzenia. Potwierdzenie to wraz z ewentualnymi załącznikami służy utrwaleniu treści zawartej Umowy Sprzedaży, która każdorazowo jest także utrwalana w systemie informatycznym Sprzedawcy.
 6. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane w następnym dniu roboczym.
 7. W przypadku błędnych danych zawartych w Zamówieniu, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania jego realizacji i podjęcia próby nawiązania kontaktu z Klientem w celu poprawienia danych. Brak odpowiedzi Klienta na próbę nawiązania kontaktu lub odmowa podania prawidłowych danych są dla Sprzedawcy podstawą o odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży i anulowania Zamówienia.
 • 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży:
  a) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą, w tym płatności BLIK
  b) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze całości Zamówienia w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy) – ta forma obowiązuje wyłącznie na życzenie klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 2. Obsługę płatności elektronicznych obsługuje:
  a) Przelewy24.pl – PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 4 500 000 zł, NIP 7792369887
  b) PayU.pl – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy: 4 944 000 zł, NIP: 7792308495
  c) Płatność BLIK – Polski Standard Płatności Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 87a, 00-718 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000493783, kapitał zakładowy 151 263 000 zł, NIP 5213664494
 3. Termin płatności:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo płatności blikiem, Klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie 24 godzin od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku płatności we wskazanym powyżej terminie Sprzedawca wezwie Klienta do zapłaty wyznaczając mu ostateczny termin maksymalnie 24 godzin na opłacenie Zamówienia. Nieopłacenie Zamówienia pomimo wezwania upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży i anulowania Zamówienia
  b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub płatności kartą płatniczą za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Ta forma płatności obowiązuje przy zaakceptowaniu przez sprzedającego takiej formy sprzedaży.
 4. Wskazane sposoby płatności mogą nie być dostępne dla wszystkich Produktów w tym samym czasie. Aktualne informacje o dostępnych sposobach płatności określone są każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego a najpóźniej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.
 • 4. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski.
 1. Koszt dostawy pokrywa kupujący, za wyjątkiem sytuacji gdy Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty te są przedstawiane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej dostępnych opcji dostawy, podczas procesu składania Zamówienia, oraz w momencie wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny, za wyjątkiem Produktów wymagających specjalnego opakowania np. termicznego. Koszt odbioru osobistego jest w takim przypadku wyszczególniony na karcie produktu.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  a) przesyłka kurierska przedpłacona, przesyłka kurierska lub pobraniowa (kurier dostarcza Produkt pod adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, w przypadku bezskuteczności doręczenia kurier podejmie drugą próbę dostarczenia Produktu. Jeśli druga próba doręczenia będzie nieskuteczna Produkt będzie zwrócony do nadawcy),
  b) przesyłka z odbiorem w paczkomacie, przedpłacona lub pobraniowa,
  c) odbiór osobisty (dostępny wyłącznie dla Zamówień, w których Klient wybrał sposób płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą, płatności odroczonych lub płatności blikiem).
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych.
 5. Termin dostawy jest liczony w następujący sposób:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo płatności blikiem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy
  b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem lub płatności kartą płatniczą za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku gdy Klient zamówi Produkty o różnych terminach gotowości do odbioru, obowiązuje najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie
 6. W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie i niemożności dostarczenia go w terminie dostawy określonym w Umowie Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. W takiej sytuacji Klient ma prawo podjąć decyzję o dalszej realizacji Umowy Sprzedaży w wydłużonym terminie lub odstąpić od jej realizacji otrzymując zwrot poniesionych kosztów.
 • 5. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  1. Klient ma ustawowe prawo do złożenia reklamacji, w tym także z powodu niezgodności Produktu z Umową w terminie 2 lat od dnia wejścia w posiadanie Produktu. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
  a) pisemnie na adres: CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31 23-400 Biłgoraj

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@chwalipietka.pl

2. Produkt można wysłać lub zwrócić osobiście w ramach reklamacji na adres: CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31 23-400 Biłgoraj

3. Zaleca się, aby opis reklamacji zawierał:
a) informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową,
b) żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia,
c) dane kontaktowe składającego reklamacjęPowyższe instrukcje są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Zakłada się, że wada (niezgodność z Umową) Produktu istniała w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz że jest to wada istotna, a ciężar udowodnienia że jest inaczej spoczywa na Sprzedawcy.
 2. W razie zmiany danych kontaktowych składającego reklamację w trakcie jej rozpatrywania zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 3. Do reklamacji mogą zostać dołączone dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub sam Produkt) dotyczące przedmiotu reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie szerszych informacji lub przesłanie zdjęć, jeżeli może to ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 5. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  Dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
  a) w przypadku reklamacji Produktu zakupionego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. zasady składania reklamacji są określone przez przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r.
  b) w przypadku reklamacji Produktu zakupionego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r.
 6. Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja. Jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa). Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji.
 7. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Klientowi przysługują z mocy prawa środki ochrony prawnej świadczone przez sprzedawcę i na jego koszt. Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu tych środków ochrony prawnej.
 8. Zawarte w §5 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu oraz tych opisanych w §6 ust. 5.
  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przykładowo:
  a) pisemnie na adres: CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31 23-400 Biłgoraj
  b) w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@chwalipietka.pl
  c) w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego

Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Produktów, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub jego części
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
 2. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najtańszego zwykłego sposobu dostawy dostępnego w Sklepie Internetowym. Sprzedawca zwraca płatność przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. Sprzedawca może zwrócić płatność przy użyciu innego sposobu płatności jeśli Klient wyraził na to zgodę i nie wiąże się on dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, pod warunkiem że Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt nieużywany Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH , ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31, 23-400 Biłgoraj. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Obuwie noszące ślady użytkowania nie zostanie przyjęte jako zwrot. O użytkowaniu obuwia świadczyć mogą m.in. zdarte podeszwy, odbite ślady stóp na skórzanych i bawełnianych wyściółkach lub wkładkach, zdarte noski. Klient na swój koszt ma prawo odebrać towar niespełniający warunki zwrotu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
  ł) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta,
  m) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta,
 5. Zawarte w §6 Regulaminu postanowienia dotyczące Klienta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.
  i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy §7 Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy (Klienta), bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona, zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę (Klienta) w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy (Klienta) tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niezawinione opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • 8. OPINIE O PRODUKTACH
  1. Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu Internetowego opinie o produktach. Opinie podlegają weryfikacji w celu ustalenia, czy zostały zamieszczone przez Klienta, który nabył lub korzystał z produktu. Weryfikacja jest dokonywana w następujący sposób:
  a) opinie mogą zamieszczać tylko Klienci, którzy dokonali rejestracji konta przed zakupem Produktu, którego opinia dotyczy
  b) opinie muszą zawierać co najmniej jedno zdjęcie Produktu wykonane przez Klienta będącego w jego posiadaniu
 1. Sprzedawca ma prawo odmówić zamieszczenia opinii, co do której istnieją istotne podejrzenia że nie pochodzi od Klienta ani osoby, do której dyspozycji Klient oddał Produkt. Jednocześnie Sprzedawca nie usuwa ani nie ingeruje w treść opinii jeśli nie ma podstaw do kwestionowania ich rzetelności.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę wyłącznie z ważnych przyczyn, a w szczególności zmianę przepisów obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności lub oferty Sprzedawcy, istotne zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu w tym zmianę sposobów płatności i dostawy.
 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Usług Elektronicznych i Sklepu Internetowego w sposób zgodny z dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w systemie informatycznym Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowy opis zasad, celu i okresu przetwarzania tych danych jest zamieszczony w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Znajdują się tam także zapisy regulujące wykorzystywanie plików Cookies i narzędzi analitycznych używanych w Sklepie Internetowym.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.
 4. O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta, z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy zarejestrowani posiadający Konto lub wpisani do Newsletter’a). Powiadomienie nastąpi za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta lub zaktualizowanego później, a także poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego. Jeśli Klient nie zaakceptuje zmian w regulaminie może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W przypadku braku takiej rezygnacji zmiany zaczynają obowiązywać w terminie 14 dni od ogłoszenia nowej treści Regulaminu.

Data opublikowania regulaminu: 01.01.2023

 3

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „Chwali Piętka” WAŻNY OD 01.01.2023 r.

Niniejszy regulamin zawiera wszystkie wymagane prawem postanowienia i informacje, ale przede wszystkim ma służyć pomocą Klientowi. Ma odpowiadać na pytania, które mogą pojawić się na etapie poprzedzającym decyzję o zakupie, rozwiewać wszelkie wątpliwości dotyczące przebiegu transakcji a w razie zaistnienia jakichkolwiek problemów zapewniać szybkie ich rozwiązanie zgodnie z ideą Sklepu Przyjaznego Klientowi.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).

INFORMACJE PODSTAWOWE I DANE KONTAKTOWE

Podmiotem prowadzącym sklep internetowy https://chwalipietka.pl jest CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31, 23-400 Biłgoraj, NIP: 9182167608. Wyżej wymieniony podmiot jest w rozumieniu niniejszego regulaminu oraz wszelkich państwowych aktów prawnych USŁUGODAWCĄ i stroną umowy kupna-sprzedaży zawieranej z KLIENTEM (zgodnie z „§1. DEFINICJE”)

Podmiot prowadzący sklep internetowy (Usługodawca) przedstawia poniższe dane kontaktowe i kanały komunikacji jako oficjalne i dostępne zarówno dla klienta jak i każdej strony trzeciej pragnącej nawiązać szybki i bezpośredni kontakt:

CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH , ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31, 23-400 Biłgoraj

NIP: 9182167608
e-mail: sklep@chwalipietka.pl
tel: 728 133 912

 • 1. DEFINICJE
  1. SKLEP INTERNETOWY – system teleinformatyczny, strona internetowa dostępna pod adresem www.chwalipietka.pl, na której prezentowany jest asortyment przeznaczony na sprzedaż oraz świadczone są Usługi Elektroniczne na rzecz Klienta.
 1. SPRZEDAWCA – podmiot prowadzący sklep internetowy, będący także Usługodawcą w odniesieniu do Usług Elektronicznych świadczonych na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub w niektórych przypadkach dopuszczonych przez prawo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, organizacja lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej z przyznaną na mocy ustawy zdolnością prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży. Na rzecz klienta świadczone są także Usługi Elektroniczne dostępne w Sklepie Internetowym.
 3. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawarta ze Sprzedawcą, na mocy której Klient dokonuje zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. PRODUKT – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie Sklepu Internetowego będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 5. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli składane przez Klienta o zamiarze zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktu.
 6. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, na odległość na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna w formie formularza dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca złożenie Zamówienia.
 8. FORMULARZ REJESTRACJI – Usługa Elektroniczna w formie formularza dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca utworzenie Konta.
 9. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna w formie formularza dostępna w Sklepie Internetowym umożliwiająca nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą.
 10. KONTO – Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach. Konto identyfikowane jest za pomocą unikalnego loginu i hasła podanego przez Klienta.
 11. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na rzecz Klientów, którzy wyrazili taka wolę, umożliwiająca im otrzymywanie cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, promocjach i nowościach w Sklepie Internetowym.
 12. CZAT – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem aplikacji Messenger umożliwiająca korzystającemu z niego Klientowi komunikację ze Sprzedającym w celu uzyskania pomocy związanej z zakupami lub funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
 13. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 • 2. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY ZAKUPU PRODUKTU
  1. Wszystkie ceny zawarte na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (a także w niektórych przypadkach podatek akcyzowy). Łączna cena Produktów będących przedmiotem Zamówienia a także kosztów dostawy jest prezentowana Klientowi najpóźniej na etapie poprzedzającym wyrażenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Klient chcący zawrzeć Umowę Sprzedaży powinien dysponować co najmniej następującymi środkami technicznymi:
  a) konto poczty elektronicznej
  b) komputer, telefon komórkowy lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu wyposażone
  w aktualna wersję dowolnej popularnej przeglądarki internetowej z włączona obsługą JavaScript oraz plików Cookies
  c) numer telefonu kontaktowego
 2. Aby zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient składa zamówienie za pomocą Formularza Zamówienia, w którym podaje wymagane dane, składa oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży. Zgoda na otrzymywanie treści marketingowych nie jest obowiązkowa. Potwierdzenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży Klient dokonuje poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „kupuję i płacę”. Wymagane dane Klienta niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży to imię i nazwisko, dokładne dane teleadresowe, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, zamówione produkty, sposób płatności, sposób i adres dostawy. Klienci niebędący konsumentami obowiązani są podać także nazwę firmy oraz numer NIP.
 3. Na prośbę klienta/konsumenta możliwe jest złożenie zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie – forma ta musi zostać zaakceptowana przez obsługę sklepu internetowego.
 4. Jeśli klient wyraża chęć udokumentowania transakcji w formie faktury VAT, zobowiązany jest zaznaczyć odpowiednie pole w Formularzu Zamówienia i podać niezbędne dane, w tym numer NIP. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub błędnych danych, w tym numeru NIP.
 5. Sprzedający potwierdza przyjęcia zamówienia przesyłając na podany przez Kupującego adres e-mail podsumowania z wyszczególnieniem cen zakupionych Produktów i kosztów przesyłki. Umowa Sprzedaży uznana jest za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wyżej wymienionego potwierdzenia. Potwierdzenie to wraz z ewentualnymi załącznikami służy utrwaleniu treści zawartej Umowy Sprzedaży, która każdorazowo jest także utrwalana w systemie informatycznym Sprzedawcy.
 6. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy realizowane w następnym dniu roboczym.
 7. W przypadku błędnych danych zawartych w Zamówieniu, Sprzedawca ma prawo do wstrzymania jego realizacji i podjęcia próby nawiązania kontaktu z Klientem w celu poprawienia danych. Brak odpowiedzi Klienta na próbę nawiązania kontaktu lub odmowa podania prawidłowych danych są dla Sprzedawcy podstawą o odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży i anulowania Zamówienia.

 

 • 3. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży:
  a) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą, w tym płatności BLIK
  b) płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki (klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze całości Zamówienia w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy) – ta forma obowiązuje wyłącznie na życzenie klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
 2. Obsługę płatności elektronicznych obsługuje:
  a) Przelewy24.pl – PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 4 500 000 zł, NIP 7792369887
  b) PayU.pl – PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
  pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy: 4 944 000 zł, NIP: 7792308495
  c) Płatność BLIK – Polski Standard Płatności Sp. z o.o. ul. Czerniakowska 87a, 00-718 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000493783, kapitał zakładowy 151 263 000 zł, NIP 5213664494
 3. Termin płatności:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo płatności blikiem, Klient obowiązany jest dokonać płatności w terminie 24 godzin od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku braku płatności we wskazanym powyżej terminie Sprzedawca wezwie Klienta do zapłaty wyznaczając mu ostateczny termin maksymalnie 24 godzin na opłacenie Zamówienia. Nieopłacenie Zamówienia pomimo wezwania upoważnia Sprzedawcę do odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży i anulowania Zamówienia
  b) w przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki lub płatności kartą płatniczą za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Ta forma płatności obowiązuje przy zaakceptowaniu przez sprzedającego takiej formy sprzedaży.
 4. Wskazane sposoby płatności mogą nie być dostępne dla wszystkich Produktów w tym samym czasie. Aktualne informacje o dostępnych sposobach płatności określone są każdorazowo na stronie Sklepu Internetowego a najpóźniej w trakcie składania Zamówienia przez Klienta.
 • 4. SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
  1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski.
 1. Koszt dostawy pokrywa kupujący, za wyjątkiem sytuacji gdy Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty te są przedstawiane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej dostępnych opcji dostawy, podczas procesu składania Zamówienia, oraz w momencie wyrażenia przez Klienta woli zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny, za wyjątkiem Produktów wymagających specjalnego opakowania np. termicznego. Koszt odbioru osobistego jest w takim przypadku wyszczególniony na karcie produktu.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  a) przesyłka kurierska przedpłacona, przesyłka kurierska lub pobraniowa (kurier dostarcza Produkt pod adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, w przypadku bezskuteczności doręczenia kurier podejmie drugą próbę dostarczenia Produktu. Jeśli druga próba doręczenia będzie nieskuteczna Produkt będzie zwrócony do nadawcy),
  b) przesyłka z odbiorem w paczkomacie, przedpłacona lub pobraniowa,
  c) odbiór osobisty (dostępny wyłącznie dla Zamówień, w których Klient wybrał sposób płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą, płatności odroczonych lub płatności blikiem).
 4. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych.
 5. Termin dostawy jest liczony w następujący sposób:
  a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności elektronicznych, płatności kartą płatniczą albo płatności blikiem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy
  b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem lub płatności kartą płatniczą za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W takim przypadku termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta wynosi do 10 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku gdy Klient zamówi Produkty o różnych terminach gotowości do odbioru, obowiązuje najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie
 6. W przypadku braku zamówionego Produktu w magazynie i niemożności dostarczenia go w terminie dostawy określonym w Umowie Sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. W takiej sytuacji Klient ma prawo podjąć decyzję o dalszej realizacji Umowy Sprzedaży w wydłużonym terminie lub odstąpić od jej realizacji otrzymując zwrot poniesionych kosztów.
 • 5. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  1. Klient ma ustawowe prawo do złożenia reklamacji, w tym także z powodu niezgodności Produktu z Umową w terminie 2 lat od dnia wejścia w posiadanie Produktu. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
  a) pisemnie na adres: CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31 23-400 Biłgoraj

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@chwalipietka.pl

2. Produkt można wysłać lub zwrócić osobiście w ramach reklamacji na adres: CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31 23-400 Biłgoraj

3. Zaleca się, aby opis reklamacji zawierał:
a) informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową,
b) żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia,
c) dane kontaktowe składającego reklamacjęPowyższe instrukcje są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 1. Zakłada się, że wada (niezgodność z Umową) Produktu istniała w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży oraz że jest to wada istotna, a ciężar udowodnienia że jest inaczej spoczywa na Sprzedawcy.
 2. W razie zmiany danych kontaktowych składającego reklamację w trakcie jej rozpatrywania zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 3. Do reklamacji mogą zostać dołączone dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub sam Produkt) dotyczące przedmiotu reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie szerszych informacji lub przesłanie zdjęć, jeżeli może to ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 5. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  Dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Produktu z Umową Sprzedaży:
  a) w przypadku reklamacji Produktu zakupionego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą do dnia 31. grudnia 2022 r. zasady składania reklamacji są określone przez przepisy Kodeksu Cywilnego w brzmieniu obowiązującym do dnia 31. grudnia 2022 r.
  b) w przypadku reklamacji Produktu zakupionego na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r.
 6. Poza odpowiedzialnością ustawową na Produkt może zostać udzielona gwarancja. Jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa). Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji.
 7. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową Klientowi przysługują z mocy prawa środki ochrony prawnej świadczone przez sprzedawcę i na jego koszt. Gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu tych środków ochrony prawnej.
 8. Zawarte w §5 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Produktu oraz tych opisanych w §6 ust. 5.
  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przykładowo:
  a) pisemnie na adres: CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31 23-400 Biłgoraj
  b) w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@chwalipietka.pl
  c) w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego

Klient może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Produktów, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub jego części
  b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy
 2. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym najtańszego zwykłego sposobu dostawy dostępnego w Sklepie Internetowym. Sprzedawca zwraca płatność przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. Sprzedawca może zwrócić płatność przy użyciu innego sposobu płatności jeśli Klient wyraził na to zgodę i nie wiąże się on dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, pod warunkiem że Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Klienta.
 3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres CHWALI PIĘTKA S.C. IWONA MACH, ROBERT MACH , ul. Tadeusza Kościuszki 154 lok. 31, 23-400 Biłgoraj
  5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
  h) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi
  ł) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta,
  m) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta,
 5. Zawarte w §6 Regulaminu postanowienia dotyczące Klienta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r.
  i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 7. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  1. Niniejszy §7 Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 5. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 6. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy (Klienta), bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona, zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę (Klienta) w stosunku do Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy (Klienta) tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za niezawinione opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 • 8. OPINIE O PRODUKTACH
  1. Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu Internetowego opinie o produktach. Opinie podlegają weryfikacji w celu ustalenia, czy zostały zamieszczone przez Klienta, który nabył lub korzystał z produktu. Weryfikacja jest dokonywana w następujący sposób:
  a) opinie mogą zamieszczać tylko Klienci, którzy dokonali rejestracji konta przed zakupem Produktu, którego opinia dotyczy
  b) opinie muszą zawierać co najmniej jedno zdjęcie Produktu wykonane przez Klienta będącego w jego posiadaniu
 1. Sprzedawca ma prawo odmówić zamieszczenia opinii, co do której istnieją istotne podejrzenia że nie pochodzi od Klienta ani osoby, do której dyspozycji Klient oddał Produkt. Jednocześnie Sprzedawca nie usuwa ani nie ingeruje w treść opinii jeśli nie ma podstaw do kwestionowania ich rzetelności.
 • 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę wyłącznie z ważnych przyczyn, a w szczególności zmianę przepisów obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności lub oferty Sprzedawcy, istotne zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu w tym zmianę sposobów płatności i dostawy.
 1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Usług Elektronicznych i Sklepu Internetowego w sposób zgodny z dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta przetwarzanych w systemie informatycznym Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. Szczegółowy opis zasad, celu i okresu przetwarzania tych danych jest zamieszczony w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Znajdują się tam także zapisy regulujące wykorzystywanie plików Cookies i narzędzi analitycznych używanych w Sklepie Internetowym.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.
 4. O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta, z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy zarejestrowani posiadający Konto lub wpisani do Newsletter’a). Powiadomienie nastąpi za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany przez Klienta podczas rejestracji konta lub zaktualizowanego później, a także poprzez zamieszczenie informacji na stronie Sklepu Internetowego. Jeśli Klient nie zaakceptuje zmian w regulaminie może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W przypadku braku takiej rezygnacji zmiany zaczynają obowiązywać w terminie 14 dni od ogłoszenia nowej treści Regulaminu.

 

Data opublikowania regulaminu: 01.01.2023

 3